QHAGAMSHELANA NATHI

  • Ukuba ucinga ukuba unganebango, kwaye ufuna ukwazi nangakumbi, qhagamshelana nathi ukuze senze amalungiselelo okuthethathethana ngaphandle kokuzibophelela.

  • Sikwamkela nomsebenzi ovela kwamanye amagqwetha, ngokusekelwe kulwabelwano ngentlawulo ngokugqithisela, kwaye siyayamkela yonke loo mibuzo koogxa bethu.

Idilesi ye-ofisi:

Unit 3, 10 Pepper Street
Cape Town, 8001

Idilesi yeposi:

P.O. Box 15935
Vlaeberg, 8018

Idilesi yekhompyutha:

Ifowuni: 021 423 4601
Ifeksi: 021 423 5499
I-imeyili: claims@lester.co.za

GPS Coordinates:  33º 55’ 28” S   |  18º 24’ 55” E