toy-car-accident_100407736_m

Xa izinto zihamba kakubi

Kwihlabathi eligqibeleleyo, akukho zinto zimbi zinokwenzeka. Akubikho ntlupheko, zinzima okanye zingxaki, kwaye akukho zingozi, konzakala, kufa okanye kulahlekelwa. Ngelishwa, kwilizwe esiphila kulo, ezi zinto zenzeka mihla le.

Abantu bonzakala babulawe kwiingozi zeemoto, kwiingozi zoololiwe nakwiingozi zezikhitshana. Amapolisa (ekumele asikhusele) abetha adubule abantu. Izinja ezidla ngokuba nobubele ziye zihlasele, noogqirha (ngoku bezama ukunceda) baye benze iimpazamo…

 

Fumana iGqwetha eliyiNgcali

Kwaye xa izinto zihamba kakubi, eyona nto unokuyenza kukufumana isisombululo uze uzame ukuzenza zibe ngcono. Kanye-kanye, ukuba uye wonzakala okanye walahlekelwa emva kokubhujelwa ngumntu othwele ikhaya, eyona nto ingcono unokuyenza (ngaphezu kokufumana unyango okanye iingcebiso zomphefumlo) kukubuyekezwa, ngendlela apho imali (kangangoko inokukwenza oku) inokukubeka kwindawo efanayo nale ubukuyo ngaphambili.

Ukanti, kuba inkqubo yamabango intsonkothile, iduru kwaye ixoxisa, ngenene udinga igqwetha eliyingcali yezokonzakala komntu, onokulithemba ukuba lingaliphatha kakuhle ibango lakho, ukusuka ekuqaleni ukuya ekupheleni.

Kulapho singena khona thina, kuba yinto esiyenzayo leyo. Ngoko phola engqondweni uze ubize thina. Ukuba sinakho, siya kukunceda.

Size sizilungise izinto

Imali ayisoze imbuyise umama okanye utata othandwayo nobekubonelela. Kwaye ayisoze iwungcibe umzimba wakho ubesempilweni ngokugqibeleleyo. Nangona kunjalo, kuphela kwendlela umthetho onokulungisa ngayo le nto imbi yenzeke kuwe ibe yelungileyo. Kwaye ubuyekezwa ngemali ngenxa yokuba lo monakalo wenzekileyo awunakujikwa (akukho mntu unokubuyisel’ emva ixesha).

Umsebenzi wethu kukuqinisekisa ukuba ufumana imbuyekezo… imbuyekezo epheleleyo!