MALUNGA NATHI

Kutheni kufuneka usebenzise igqwetha eliyingcali? Yintoni umahluko esiwenzayo? Kaloku, ukuba wonzakele ngendlela embi kakhulu, uya kubona ngoko nangoko ukuba bubomi bakho bonke obonakeleyo, ingakumbi ngokwasemalini. Ngokufanayo naxa kubulewe lo mntu uthwele usapho lwakho, uze ushiyeke ungenankxaso. Ngeli xa oogqirha bejongene nokulungisa impilo yakho, sijongene nokulungisa ubutyebi bakho. Banyanga ukonzakala kwakho, bezama ukwenza izinto zibengcono ngokwezonyango. Sizama ukubuyisa umonakalo owufumeneyo, size senze izinto zibengcono ngokwasemalini. Ngokulungiselela, nokulwela nokuphumelela ukwenza ibango lakho ekugqibeleni (ewe kuthatha iminyaka eliqela) – nokuqinisekisa imbuyekezo yakho – sizama ukulungisa le nto imbi yenzeke kuwe. Umsebenzi wethu (kangangoko sinakho) kukukunika ithuba lokuba ufikelele kubulungisa… size sikuphathele bona!

 

Kwa-Unit 3 – 10 Pepper Street – Cape Town

Siyinkampani yamagqwetha ekhethekileyo elapha eKapa, kufuphi “nesithili sezomthetho” seNkundla ePhakamileyo kunye namaGumbi amaGqwetha enkundla ephakamileyo.
U-Dean Lester yiNtloko-mlawuli nommiseli wale nkampani – awayiqala ngo-1995. Wajoyinwa ngo-1999, ngu-Simon Kelsey, kwaza ngo-2008, yangu-Deon Burton – bobabini basebenza njengoogxa bakhe kule nkampani.

USimon, uDean noDeon – kwiNkundla yoMgaqo-siseko

Singamagqwetha aziingcali, kwaye senza kuphela amabango okonzakala nokulahlekelwa komntu yinkxaso; okuye kwenzeke ngenxa yeeNgozi zeeMoto, yeeNgozi zooLoliwe, ngokuBethwa nokuDutyulwa ngamaPolisa, ngokuNgakhathali kwaBezonyango, ngamatyala okuLunywa yiNja nemiba yokuTyibilika nokuKhubeka.

Kule minyaka ingaphambili sisebenze ngeendidi zeendidi zemiba emininzi emikhulu nentsonkothileyo, kuquka namabango aphesheya. Kwaye ukongeza kuMatyala eNkundla ePhakamileyo kunye nezibheno (kudibene nemiba eye yaya kwiNkundla ePhakamileyo yeziBheno) sahluke ngokuba sathatha umba sawusa kwiNkundla yoMgaqo-siseko, saza saphumelela!

justice

Ubulungisa – Bukhuthaza iNdlela esisebenza ngayo

Indlela esisebenza ngayo iyenzeka, kwaye sinika abaxumi bethu ixabiso ngeendlela ezine:

  • Kuqala, ngenxa yokuba singaMagqwetha aziingcali, yonke into ilungiselelwe isiphumo. Abaxumi bafumana ithuba elinye kuphela lokwenza ibango elipheleleyo, ngumsebenzi wethu ukubafumanela elo bango.
  • Okwesibini, kuba amabango aye athathe iminyaka eliqela ukuze agqitywe, thina (kunye neqela lethu leeNgcali naMagqwetha) silinda intlawulo yethu. Ngamanye amazwi abaxumi bangaqiniseka, bazi ukuba nokuba izinto zithatha ixesha elide kangakanani, siya kuhlala sinomdla kwaye sihlangabezana nale miba yabo.
  • Okwesithathu, kuba singathathi idipozithi, siwuhlawulela ngokwethu umsebenzi wokwenza ibango, size sizihlawulele ngokwethu iindleko. Eneneni, oku kuhambelana nokusebenzela intlawulo yethu ngokuzibeka emngciphekweni size sinike wonke umntu ithuba lokufikelela kubulungisa.
  • Okwesine, ngokusebenza ngokusekelwe koku “Asiphumeleli/Asihlawulwa”, sizibeka emngciphekweni. Ngamanye amazwi ukuba asiphumeleli, asikubizi mali. Isiphumo soku, nangona singabalulwa ngokusesikweni okanye singanconywa elubala, kukuba kule minyaka siphele sisenza esethu isabelo somsebenzi osimahla – ngamanye amazwi, sisebenze ngaphandle kwentlawulo.

Ukanti sakuba siphumelele, kwaye ibango ligqityiwe, siye sibuyise iindleko zethu size sibize nentlawulo. Iintlawulo zethu zihambelana noMthetho weeNtlawulo eziNokwenzeka (Contingency Fees Act), kwaye oku kubonisiwe kwiSivumelwano sethu seNtlawulo. Ukwenza izinto zibelula (sisenzela wena) siqinisekisa, njengomgaqo-nkqubo wethu, ukuba abaxumi baya kufumana (ubuncinane) i-75% yeMali (imbuyekezo ngokonzakala). Le pesenteji isebenza emva kokuba kutsalwe iindleko zangaphambili zezibhedlele nezonyango (nekumele zihlawuliwe). Kwaye imali oyihlawulwayo (ngezizathu ezisebenzisekayo) iye ihlawulwe kuwe ngezavenge ezibini, esokuqala siza emva kokuba sifumene le Mali, size esesibini sibesemva kokuba sifumene iiNdleko zaMaqela onke. Yiyo leyo – icacile kwaye ilula ngolo hlobo.