INKQUBO YAMABANGO

Sakuba sithethile nawe, sahlola ibango lakho, saza savumelana ngalo, siye siqalise ukulilungiselela. Kukho umahluko kumabango, oku kuxhomekeke kukuba abangelwe ziiNgozi zeMoto, ziiNgozi zooLoliwe, kukuBethwa/ukuDutyulwa ngamaPolisa, kukuNgakhathali kwaBezonyango, kukuLunywa yiNja okanye yimiba yokuTyibilika nokuKhubeka. Ukanti, ngezinye iindlela ezithile, onke amabango ayafana.

Umthetho wokuDliwa, ubhekisa kumabango okonzakala okanye okubhubha komntu, usekelwe kwi-Aquilian action (ukubuyekezwa ngemali), oongcambu zawo zikumthetho wamaRoma namaDatshi. Xa kuthethwa jikelele, ukanti kukho imiba emibini ekumele ihlangabeziwe kuwo onke amabango, ukubanesihlahla kuqala, kunye nexabiso lalo.

Ekugqibeleni – wakube uphumelele – lo ongaphumelelanga kumele enze igalelo kwiindleko zakho zamagqwetha.

Ukubanesihlahla: Ingaba likhona na iBango?

cartoon6156

Ngamazwi alula, ukuba ibango alinasihlahla, akusayi kubakho mali. Oku kungenxa yokuba isiseko somthetho salo naliphi na ibango (ekumele lingqinisiswe ngokweenyani zalo) kukubanetyala. Kwaye liqulathe ezi zinto zilandelayo; kwenzeke into ebekungamelanga yenzekile, yenzeke ngokungakhathali okanye ngabom kwaye yinto engalunganga, ibangele ukonzakala/ukufa kwaye ibangele ilahleko okanye iindleko, kwaye lo wenze okugwenxa unetyala.

Ukufumanisa inyani nokufumanisa ukuba uthini umthetho, ingayinkqubo entsonkothileyo neduru. Kumaxesha amaninzi iye iqulathe uphando, ukuphinda kwakhiwe kwesehlo, uphicotho kunye nomthetho (osenokutsala ukuba kukho isibheno). Ukuhlangabezana nako konke oku yinto esiyenzayo, uze wena wonwabele inzuzo, xa usebenzisa inkampani yaMagqwetha aziingcali ukuze asebenze ngebango lakho.

 

Ubungakanani: Uza kufumana malini?

Nangona kusenzeka kwiimeko ezithile, umthetho wethu womonakalo usekelwe kwingcamango yokuba umenzi wobugwenxa kumele abuyekeze ixhoba ngelahleko yalo (endaweni yokuba ohlwaywe ngokuhlawula ngaphezu koku). Umthetho uzama, kangangoko unakho ngemali, ukubeka ixhoba kula ndawo belikuyo ngaphambi kwesi sehlo, nokuba konzakele lona (okanye njengoxhomekeke kumntu othwele usapho oye wasweleka). Yiloo nto emva kokusweleka komntu othwele usapho, abaxhomekeke kuye bangenza ibango ngeLahleko yeNkxaso yexesha eliDluleliyo neLizayo. Ukwaleka (kwaye oku kuye kwenziwe ngumlingane oseleyo) kungenziwa ibango leeNdleko zoMngcwabo.

Kwimiba yokonzala kwakho buqu, umonakalo wenziwa ngoku kulandelayo: Kukho umonakalo jikelele ngeentlungu, ukothuka, ukutsala nzima, ukulahlekelwa kukusebenzisa kunye nokukhubazeka, nangona kunjalo kumele wazi ukuba kukho uvavanyo olwenziwayo nemiqobo ekumele isusiwe ukuze ulungele ukufumana umonakalo kwimiba yeeNgozi zeMoto. Ukwaleka, ungenza ibango ngeendleko zezonyango zexesha elidlulileyo nokulahlekelwa ngumvuzo. Elokugqibela, ngenxa yomgaqo othi “kube kanye ngako konke” (“once-for-all”), iindleko zezonyanga zexesha elizayo kunye nelahleko yomvuzo yexesha elizayo nazo kwenziwa ibango ngazo kwangeli xesha linye. Nokuba kutheni wonke umonakalo, ilahleko neendleko ekwenziwe ibango ngazo kumele zivunywe, kwaye oku kunganzima ukuba kwenziwe. Eneneni, obu bubugcisa, yinzululwazi (kwaye ngamanye amaxesha) nomngeni wezomthetho kumsebenzi wethu. Koku okufunekayo ukuze ulungele ukufumana esi sixa, ukutsho oko imali yebango: Le nkqubo iye ibandakanye ukufumana iingxelo zeengcali ezohlukileyo zoNyango noMthetho. Sifikelela kwiingcali zeenkalo zonke zezonyango. Ukanti, kuba abatyholwa baye bafumane ezabo iingxelo kumaxesha amaninzi, nezinezimvo ezahlukileyo, kuye kubekho ukungavisisani. Ukuze kunganyuswa iindleko okanye kuchithwe ixesha lenkundla, imigaqo yenkundla ikhuthaza la maqela ukuba afike kwisivumelwano, kungenjalo kuthotywe imiba ebangela ukungavisisani.

Yiloo nto kuye kubekho inkqubo apho iziphakamiso zentlawulo ziye ziqulunqwe kuze kubekho uthethathethwano ukuzama ukufikelela kwintlawulo yebango (nokuba iphelele okanye ayiphelelanga). Ukuba oku akuphumeleli (nakweyiphi na inkalo) kuye kubekho ithuba lokuba kuyiwe eNkundleni. Kuze oku, phakathi kwezinye izinto, kubandakanye ukuyalela aMagqwetha aziingcali, ukucebisa umxumi, iingcali, namanye amangqina ukuba oku kuyimfuneko. Ekugqibeleni ifike “imini ibikad’ ixelwa”, ukutsho oko ukuxoxwa kweTyala. Nale inezayo izinto (esingazungena kuzo apha) masanele nje ngokuthi izinto zingangahambi kakuhle. Nokuba oku akwenzeki, emva koku kusenokubakho isibheno (nangona oku kungenzeki qho)… Naku okuye kwenzeke, ngoko kufanelekile ukuba ube neGqwetha eliyingcali nelikhathalele iimfuno zakho ukuze liphathe umba wakho kakuhle.

 

Ukubuyisa (ezinye) iiNdleko zoMthetho… kulowo wonileyo

Enye into yokugqibela ekumele uyikhumbule; kukuba umthetho uthi lo ongaphumelelanga kumele ahlawule (okanye kumele enze igalelo) kwiindleko zalo uphumeleleyo. Ezi kuthiwa ziindleko zalowo wonileyo kulowo woniweyo (party & party costs), kwaye intlawulo ixhomekeke kwinkundla umba wakho oxoxwa kuyo. Ukubuyisa iindleko yinkqubo eyahlukileyo elandela emva kokuba kugqityiwe, ukutsho oko emva kokuba ibango buqu ligqityiwe. Kubandakanya ukudweliswa kweendleko (oku kuye kwenziwe yingcali yeendleko). Lize ityala lithunyelwe, kunye neevawutsha ezixhasayo zokuhlawuliweyo (ukutsho nayiphi na imali ehlawuliweyo ngebango) kwelinye iqela eli.

Ukuba aba bantu banokuhlawula, kuhle oko. Kodwa, ukuba abahlawuli, eli tyala liya kuthunyelwa enkundleni ukuze lirhafiswe (qaphela oku akunanto yokwenza nerhafu oyihlawula kurhulumente). Zonke izinto ezithethisayo ziya kuxoxwa ngaphambi kosomagunya orhafisayo, noyakuthi enze isigwebo. Ekugqibeleni, ityala liya kurhafiswa lize lithunyelwe, ukutsho oko ligqitywe. Liya kuthi ke eli qela linetyala lihlawule le mali. Ukubuyiswa kweendleko kuqukumbela le nkqubo yamabango, kwaye kudla ngokuthatha iinyanga ezimbalwa ukufumana le mali.

Njengokuba ubona, ukubuyiswa kweendleko leli qela linetyala kufuna ulwazi lweengcali, kwaye kungcono kuyekelwe emagqwetheni (nakwingcali yeendleko) ukuze ahlangabezane nako egameni lakho.